Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Bratislava, 26. máj 2022 – Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu, podobne, ako je to bežné aj v iných európskych metropolách. Mestské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava bude od júna 2022 fungovať ako samostatná nezisková organizácia s postupným rozbehnutím činnosti od septembra 2022. Na štvrtkovom zastupiteľstve o tom rozhodli mestskí poslanci a poslankyne. Naplnil sa tak zámer z programového vyhlásenia vedenia mesta a mestského zastupiteľstva na roky 2019-2022.

Budovu Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave malo od roku 2010 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy v prenájme Bratislavského kultúrne a informačné stredisko, ktoré popri svojej hlavnej činnosti doplnkovo zabezpečovalo aj prevádzku v DPOH. Viac ako desaťročie fungovania divadla pod BKIS poukázalo na viaceré rezervy – divadlo nemalo vlastný súbor, správu ani manažment. Takýto model fungovania bol aj pre umeleckú obec netransparentný a menej atraktívny na spoluprácu.

Zámerom mesta bolo uskutočniť reštrukturalizáciu aktivít BKIS, aj s dôrazom na odčlenenie DPOH od BKIS. Uplynulé dva roky sa niesli v znamení hľadania najlepšieho modelu budúceho fungovania divadla a diskusií na túto tému aj s divadelnou obcou a verejnosťou. Posledné dva roky BKIS prinieslo nové prístupy a formáty, ktoré ocenili aj odborníci. Divadlo DPOH získalo prestížne ocenenie Grand Prix Nová dráma za divadelnú inscenáciu z dielne kolektívu autorov Generácia Z – Krása nevídaná.

Od roku 2020 mesto zorganizovalo niekoľko stretnutí s odbornou verejnosťou, diskusie a okrúhle stoly, ktoré priniesli viacero podnetných záverov. Výstupy z procesu sú k dispozícií na stránke divadla: https://dpoh.sk/zamer/. Ďalším krokom bolo vyhodnotenie a analýza možných modelov fungovania a vhodnej právnej formy (nezisková organizácia, príspevková organizácia a pod.).

Mestskí poslanci na májovom zastupiteľstve schválili založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie mesta. Bratislava týmto rozhodnutím získava po rokoch mestskú činohernú scénu, ktorá bude plnohodnotne fungovať ako samostatná organizácia. 

Divadlo Aréna, ktorá prechádza rekonštrukciou vlastnej budovy, bude na základe zmluvy môcť aj naďalej využívať priestory divadla DPOH. 

Po založení samostatnej organizácie sa počíta v ďalších etapách s prevodom časti majetku z BKIS do novozaloženej organizácie. Počíta sa rovnako s prechodom časti zamestnancov BKIS do novozaloženej organizácie. 

 

Do správnej rady neziskovej organizácie boli schválení zástupcovia a zástupkyne  z radov odbornej verejnosti – umeleckej obce, divadelnej scény zo zahraničia, iných zriadených divadiel či divadelného manažmentu. Medzi členmi a členkami sú napríklad Silvia Hroncová, Zuzana Hekel, či Miriam Kičiňová. Spolu s nimi bude mať v správnej rade zástupcu aj magistrát a mestské zastupiteľstvo. 

Riaditeľ/ka je volený/á správnou radou na obdobie 5 rokov, pričom o pozíciu riaditeľa/ky sa musí uchádzať spolu s umeleckým riaditeľom/kou a spolu musia predložiť aj plán riadenia a rozvoja divadla na 5 ročné obdobie. Výnimkou je voľba prvého riaditeľa/ky, ktorého/ej funkčné obdobie je 3 roky a úlohou bude postupné rozbehnutie činnosti samostatnej organizácie. Do tejto pozície bude mestom odporúčaná Valeria Schulczová, ktorá pôsobila na základe konkurzu na pozícii vedúcej oddelenia divadelného manažmentu BKIS a nastavovala nový profil DPOH s inovatívnou dramaturgiou. 

Budova DPOH je historická budova s unikátnou divadelnou technológiou, zaradená medzi národné kultúrne pamiatky. Audit budovy realizovaný v minulom roku poukázal na zlý stav infraštruktúry divadla a potrebu rekonštrukcie. 

V posledných dvoch rokoch prišlo k výmene kotla, výmena EPS, protipožiarnych dverí, vzduchotechniky – ionizácia a zrealizovalo sa zameranie budovy. Toto leto sa počíta s opravou kanalizácie. Mesto vyčlenilo v tohtoročnom rozpočte prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie, pričom bude hľadať možnosti financovania rekonštrukcie aj so zapojením externých zdrojov.