Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame my – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom: Židovská 1, 815 15 Bratislava, e-mailový kontakt  zodpovednaosoba@bkis.sk.

S Vašimi osobnými údajmi tiež pracujú naši sprostredkovatelia: spoločnosť Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., avšak len v prípade, ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré tieto spoločnosti poskytujú na našej stránke.

Kontakt pre informácie o spracúvaní osobných údajov BKIS a uplatnenie práv dotknutých osôb.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov na našej stránke nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@bkis.sk.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len osobné údaje potrebné pre plnenie cieľov daných Zriaďovacou listinou BKIS zo dňa 1.1.2004, ktorými sú najmä : vytváranie podmienok pre verejnosť na organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života, organizovanie a iniciovanie rôznych podujatí a aktivít v uvedených oblastiach. Spracovateľské operácie, pri ktorých spracúvame osobné údaje klientov BKIS, návštevníkov podujatí organizovaných BKIS alebo návštevníkov webovej stránky www.bkis.sk sú detailnejšie popísané v tomto dokumente v sekcii “Detailný popis spracovateľských operácií”.

Osobné údaje spracúvané pri návšteve webovej stránky www.bkis.sk – COOKIES

Súbory cookies používame pre korektné fungovanie webstránky BKIS (funkčné cookies) a tiež pre zlepšenie a prispôsobenie funkčnosti webstránky BKIS pre vás konkrétne, a s ohľadom na vaše preferencie a nastavenia (štatistické a marketingové cookies).

Podrobné informácie o Zásadách používania súborov cookie (EÚ) nájdete tu.

Odber noviniek BKIS – Newsletter

BKIS poskytuje službu odberu noviniek a najaktuálnejších informácie o dianí v Bratislave. Pre prihlásenie sa k tejto službe a na základe vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov : emailová adresa.

Zverejňovanie fotografií a videozáznamov

BKIS je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa Zriaďovacej listiny je zriadená na zabezpečovanie a sprístupňovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí ako aj vytváranie podmienok pre rozvoj spoločenského života, kultúry a zabezpečenie jej dostupnosti pre širokú verejnosť. Z tohto dôvodu má oprávnený záujem v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov z podujatí, ktoré organizuje, zachytávať podobizne na obrazový, zvukový a/ alebo obrazovo-zvukový záznam (ďalej len„záznam“).

V tejto súvislosti si týmto dovoľuje upozorniť návštevníkov kultúrnych podujatí, že počas ich účasti na podujatiach organizovaných BKIS (resp. bezprostredne pred alebo po podujatí) môže dôjsť k zachyteniu ich podobizne. Takto vyhotovený záznam môže byť použitý BKIS za účelom propagácie BKIS a/alebo príslušného podujatia. V prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov, sa obráťte na BKIS na emailovej adrese zodpovednaosoba@bkis.sk.

Ako môžete Váš súhlas odvolať?

Ak spracúvame osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o Vás spracúvali Vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: zodpovednaosoba@bkis.sk (napr. pre službu BKIS Newsletter) alebo pomocou systémových nastavení (napr. pre službu Cookies) alebo kliknutím na prezentovaný link na odhlásenie ((napr. pre službu BKIS Newsletter).

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej organizácie alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Súhlas poskytnutý pre zasielanie NEWSLETTER na stránke www.bkis.sk je platný na obdobie 2 roky.

Budeme Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny?

Realizácia nami poskytovaných služieb vyžaduje spoluprácu s už spomenutými spoločnosťami. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. K predávaniu však vždy dochádza v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prenos kladie zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom je v každom prípade zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. Konkrétne sa jedná o servery, cloudové riešenia príslušných spoločností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc.

Aké máte práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
 • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
  • osobné údaje spracúvame nezákonne,
  • odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  • namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
  • je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  • na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
  • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
  • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
  Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade ako prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
 • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach Bratislavského kultúrneho a informačného strediška, príspevkovej organizácie hlavného mesta SR Bratislavy (PDF 271 KB)