BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE
A INFORMAČNÉ STREDISKO

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) bolo zriadené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20. 11. 2003 a vzniklo splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná služba a Park kultúry a oddychu.

BKIS na základe svojej zakladateľskej listiny zabezpečuje rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti kultúry a verejného života na celom území mesta Bratislavy. Prostredníctvom otvorenej výzvy poskytuje možnosť nefinančnej podpory a spolupráce vo forme potrebného servisu, technického a materiálového vybavenia, či efektívnej komunikácie. Pomáha tak vytvárať priaznivé podmienky pre kultúrne i komunitné aktivity občanov ako aj vzťah obyvateľov i návštevníkov k mestu a mestským častiam, s cieľom rozvoja kvality života v Bratislave. Organizuje vlastné podujatia, cyklus tematických vychádzok so sprievodcami a podcast Rande s mestom a je dramaturgom festivalu Kultúrne leto. V spolupráci s hlavným mestom Bratislava a mestskými organizáciami koordinuje prípravu a realizáciu Bratislavských mestských dní a pripravuje Vianoce v Bratislave.

BKIS spravuje objekty pridelené Magistrátom hlavného mesta Bratislava – koncertno-výstavnú sieň Klarisky, od roku 2010 aj Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH). DPOH je umelecká scéna s vlastným repertoárom, miesto významných projektov a udalostí v oblasti kultúry a vzdelávania a otvorený priestor pre invenčné spolupráce  a výnimočné umelecké zážitky. V marci 2021 zverilo mesto Bratislava do správy BKIS aj objekt bývalého kina Zora v mestskej časti Trnávka. BKIS zabezpečí revitalizáciu objektu a v spolupráci s hlavným mestom nastaví koncepciu fungovania priestoru tak, aby poskytovalo citeľnú podporu občanom s dôrazom na jeho komunitný charakter.

Zároveň BKIS organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovanej pod číslom 2019/2020/55/1., ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi a je jedinečný svojou špecializáciou na Bratislavu.

Vedenie

Katarína Hulíková
riaditeľka

 

Kontaktné údaje

Adresa pre osobný kontakt a poštová adresa:
Hviezdoslavovo námestie 20
815 15 Staré Mesto
Bratislava
Podateľňa / Po – Pi,  9:00 – 15:00
email: bkis@bkis.sk