Kurz sprievodca cestovného ruchu

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko opäť otvára Kurz pre sprievodcov cestového ruchu, ktorý je špecializovaný na Bratislavu.

Kedy?                       

Termín otvorenia nového kurzu je 10.10.2020
Každý utorok a štvrtok (17:00 – 19:00) a v sobotu, kedy bude prebiehať vychádzka (13:00 – 16:00).


Informácie o kurze

Tradičný sprievodcovský kurz vznikol pred viac ako 60 rokmi. Jeho začiatky sú späté s menami takých osobností, ako bol napr. nestor bratislavských sprievodcov, legendárny Vladimír Plicka.
Kurz odvtedy vychoval množstvo výborných sprievodcov.
Jeho poslaním však nie je len poskytovať hlboké informácie o histórii a pamiatkach Bratislavy, ale v duchu Plickovho odkazu – vzbudiť i živý záujem a vytvoriť dôverný vzťah medzi sprievodcom a mestom, presahujúci hranice bežného povolania.


Ako prebieha výučba?

Prednášky sa konajú v pravidelných týždenných intervaloch.
Ich súčasťou sú exkurzie do kľúčových objektov (kostoly, galérie, múzeá atď.), ako aj autobusové prehliadky (napr. malokarpatský vínny okruh).
Vyvrcholením kurzu sú záverečné skúšky a po ich úspešnom absolvovaní nasleduje slávnostné odovzdanie osvedčení v kostole Klarisiek.


Kto vás kurzom prevedie?                          

Kurzom sprevádzajú renomovaní znalci a milovníci našej Bratislavy. Jeho garantkou je Viera Jančušková.
Lektorský zbor tvoria aj Helena Navrátilová, Zsolt Lehel, Zuzana Tomčániová, Ján Vyhnánek, Dagmar Gubová, Zuzana Francová a Martin Záni.

 

Podmienky účasti na kurze

Podmienkou účasti na kurze je ukončené stredoškolské vzdelanie.
Žiadateľom o vykonanie skúšky môže byť fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň konania skúšky dosiahla vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu15) a spĺňa podmienky uvedené v odseku 5″ podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní (http://isdv.iedu.sk/Information.aspx), podľa paragrafu 17, odsek 2.


Koľko to bude stáť?

Cena kurzu je 550 €, pre študentov a seniorov 495 €. Cenu je možné uhradiť buď jednorázovo alebo v štyroch splátkach.


Výsledok

Úspešný absolvent kurzu sa stane špecialistom na históriu a pamiatky Bratislavy.
Svoju činnosť však nemusí obmedziť len na naše hlavné mesto, pretože nadobudne osvedčenie sprievodcu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Chcete sa prihlásiť?

Je to jednoduché! Stiahnite si prihlášku a vyplnenú ju pošlite na j.vyhnanek@bkis.sk