Rande s mestom podcast: Bratislava pred 730 rokmi

podcast december 2021

Ako vyzerala Bratislava v čase, keď sa stala slobodným kráľovským mestom?
Presne 2. decembra 1291 jej uhorský kráľ Ondrej III. udelil mestské práva. Je to vôbec prvý známy mestský dokument a patrí medzi najdôležitejšie písomné dokumenty späté s históriou Bratislavy. Znamená to, že má Bratislava “len” 730 rokov?

Prečo Trnava, ktorá získala výsady slobodného kráľovského mesta ako prvá na území Slovenska v roku 1238, predbehla Bratislavu o viac ako polstoročie?
Aké výsady a právomoci Bratislava napokon získala a ako sa tieto privilégiá prejavili v praxi? Bolo zrovnoprávnenie postavenia židovského a kresťanského obyvateľstva skutočné?

A viete, že práve v tomto dejinnom období môžeme vystopovať pôvod známych frazeologizmov ako: “vyšiel na psí tridsiatok” či “ruku na srdce”?

Moderátorovi Ludwigovi Baginovi odpovie na tieto a ďalšie zaujímavé otázky vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV Mgr. Žofia Lysá, PhD. a vedúci Archívu mesta Bratislavy PhDr. Michal Duchoň, PhD.

Ludwig Bagin a Žofia Lysá PhD.

Mgr. Žofia Lysá PhD. a Ludwig Bagin

Účinkujú:
LUDWIG BAGIN, moderátor
Hostia:
ŽOFIA LYSÁ, PHD., Historický ústav SAV
PHDR- MICHAL DUCHOŇ PHD., Archív mesta Bratislava

Odborný garant: Ján Vyhnánek, lektor Kurzu sprievodca CR BKIS