Mária Hatalová

Sieň slávy 2021

Od útleho detstva vyrastala v Rači, kde pôsobí dodnes. Už počas strednej školy rada spoznávala históriu Bratislavy a aby sa mohla o svoje vedomosti podeliť s druhými, rozhodla sa o čosi neskôr stať vlastivednou sprievodkyňou (1976). Sprievodcovská činnosť jej bola výrazne nápomocná aj v profesionálnej kariére – po štúdiu na Vysokej škole ekonomickej dlhodobo pôsobila v štátnej správe, z toho viac ako 10 rokov v sekcii cestovného ruchu na dvoch ministerstvách. Vďaka tomu mohla naplniť svoj hlavný cieľ – pomôcť ľuďom spoznávať Bratislavu i Slovensko.

Ako sprievodkyňa sa zameriavala na rusky, anglicky a nemecky hovoriace skupiny (sprevádzala pre viacero cestovných kancelárií), počas letnej turistickej sezóny pôsobila ako lektorka na bratislavskom a Devínskom hrade a na Slavíne. Zásluhou svojej erudície sa dlhé roky výrazne angažovala v štruktúrach Bratislavskej informačnej a propagačnej služby (BIPS, dnes BKIS). V spolupráci s jej metodickým oddelením sa podieľala na príprave, sprevádzaní i hodnotení legendárnej súťaže bratislavských školákov Poznaj svoje mesto.

Ako členka Výboru sprievodcov BIPS sa zaslúžila o prípravu a zavedenie všeobecne záväzného nariadenia o kontrole sprievodcovskej činnosti na území Bratislavy. Niekoľko rokov bola členkou redakčnej rady Vlastivedného bulletinu BIPS (interné periodikum určené sprievodcom, vychádzajúce v rokoch 1970 – 2000). Pôsobila tiež ako lektorka a členka skúšobnej komisie kurzu Sprievodca cestovného ruchu, kde prioritne realizovala lektorský výklad Bratislavského hradu, ako aj modelové ukážky peších i autobusových vychádzok.

V súčasnosti sa dobrovoľnícky angažuje v rôznych aktivitách, súvisiacich s poznávaním histórie a prácou s ľuďmi. Ako Račianka má výraznú zásluhu na popularizácii histórie svojej mestskej časti. Zapája sa do aktivít občianskeho združenia Račiansky muzeálny spolok, ktorého cieľom je priblížiť históriu a pamiatky Rače nielen jej obyvateľom, ale i návštevníkom.

Článkami o histórii Rače prispieva do portálu račan.sk a do mesačníka Račiansky výber. Pripravuje výstavy venované spoznávaniu života v Rači v minulosti, ako aj prednášky a vlastivedné vychádzky s dôrazom na račianske pamiatky. Podieľala sa na vydaní monografie Rača. Z dejín a pamiatok (2017).

Systematicky sa venuje pútnickému cestovnému ruchu, kde pripravuje reláciu pre Rádio Mária a prispieva článkami do mesačníka Pútnický list.
S Bratislavským samosprávnym krajom a Slovenským domom Centrope spolupracovala na projekte Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá v apríli 2021 získala certifikáciu Rady Európy.