Zuzana Francová

Lektorka, Sieň slávy 2016

Bratislavská rodáčka vyštudovala vedu o výtvarnom umení a muzeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na UJEP v Brne. Od roku 1985 je odbornou pracovníčkou v Múzeu mesta Bratislavy (MMB). Pôsobí ako kurátorka zbierok umeleckých remesiel, výtvarného umenia a starších dejín, zaoberá sa najmä obdobím 18. – 1. polovice 20. storočia. V roku 1993 spolupracovala na príprave analytických podkladov pre počítačové spracovanie zbierok v systéme AMIS.

Je (spolu)autorkou viacerých knižných publikácií a katalógov (napr. Bratislavská maliarska rodina Majschovcov, 2001; Bratislavský umelecký spolok 1885-1945, 2006; Vo víre dejín, 2018) a mnohých štúdií a príspevkov v odborných periodikách (Pamiatky a múzeá, Zborník MMB, Múzeum a i.) a zborníkoch z vedeckých konferencií. Je členkou redakčnej rady Zborníka MMB a revue Pamiatky a múzeá, spolupracuje na príprave múzejných expozícií a výstav a sprievodných podujatiach k nim (konferencie, semináre).

Lektorkou kurzu Sprievodca cestovného ruchu sa stala v roku 1995, prednáša o cechoch a remeslách starej Bratislavy, realizuje prehliadku Múzea dejín mesta MMB v Starej radnici.