Viera Jančušková

Lektorka, odborná garantka, Sieň slávy 2012

Vyštudovala na Stavebnej fakulte SVŠT (dnes STU) a ako špecialistka na pozemné stavby pôsobila (1969 – 90) ako samostatná a vedúca projektantka v Doprastave Bratislava, Stavoinveste Banská Bystrica a Štátnom projektovom a typizačnom ústave Bratislava, neskôr aj ako vedecká pracovníčka Ústavu bývania Bratislava (1991 – 92) a redaktorka časopisu Projekt, ktorý vydáva Spolku architektov Slovenska (1993 – 95). V rokoch 1995 – 2015 pôsobila na STU, 10 rokov ako zodpovedná redaktorka univerzitného časopisu Spektrum a 10 rokov ako tajomníčka Akademického senátu STU.

Vlastivednou sprievodkyňou sa stala v roku 1982 a vďaka svojej erudícii sa už o päť rokov stala lektorkou a v roku 1989 aj členkou skúšobnej komisie kurzu Sprievodca cestovného ruchu.
Od roku 2000 pôsobí ako jeho odborná garantka a predsedníčka skúšobnej komisie.

Vo svojej činnosti sa zameriava na architektúru 20. storočia, cintoríny, divadlá, tlačiarne, ako aj na teoretické otázky cestovného ruchu a i.

Viera Jančušková