Slovak EnglishEnglishUkrainian
  • Dnes je 16. apríl 2024
  • Youtube
  • Instagram
  • Slovak EnglishEnglishUkrainian

Viac informácií o kurze

Tradičný sprievodcovský kurz vznikol pred viac ako 60 rokmi. Jeho začiatky sú späté s menami takých osobností, ako bol napr. nestor bratislavských sprievodcov, legendárny Vladimír Plicka.
Kurz odvtedy vychoval množstvo výborných sprievodcov.
Jeho poslaním však nie je len poskytovať hlboké informácie o histórii a pamiatkach Bratislavy, ale v duchu Plickovho odkazu – vzbudiť i živý záujem a vytvoriť dôverný vzťah medzi sprievodcom a mestom, presahujúci hranice bežného povolania.


Ako prebieha výučba?

Prednášky sa konajú v pravidelných týždenných intervaloch.
Ich súčasťou sú exkurzie do kľúčových objektov (kostoly, galérie, múzeá atď.), ako aj autobusové prehliadky (napr. malokarpatský vínny okruh).
Vyvrcholením kurzu sú záverečné skúšky a po ich úspešnom absolvovaní nasleduje slávnostné odovzdanie osvedčení v kostole Klarisiek.


Kto vás kurzom prevedie?

Kurzom sprevádzajú renomovaní znalci a milovníci našej Bratislavy. Jeho garantkou je Viera Jančušková.
Lektorský zbor tvoria aj Helena Navrátilová, Zsolt Lehel, Zuzana Tomčániová, Ján Vyhnánek, Dagmar Gubová, Zuzana Francová a Martin Záni.

Podmienky účasti na kurze

Žiadateľom o vykonanie skúšky môže byť fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň konania skúšky dosiahla vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu15) a spĺňa podmienky uvedené v odseku 5″ podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní (http://isdv.iedu.sk/Information.aspx), podľa paragrafu 17, odsek 2.

Študijný poriadok kurzu

Činnosť kurzu sa v súlade s platnou akreditáciou riadi týmto študijným poriadkom.


Koľko kurz stojí?

Cena kurzu je 600 €, pre študentov a seniorov 540 €. Cenu je možné uhradiť buď jednorazovo alebo v štyroch splátkach.


Výsledok

Úspešný absolvent kurzu sa stane špecialistom na históriu a pamiatky Bratislavy.
Svoju činnosť však nemusí obmedziť len na naše hlavné mesto, pretože nadobudne osvedčenie sprievodcu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Chcete sa prihlásiť?

Je to jednoduché! Vyplňte prihlášku prostredníctvom online formulára. 
Ak máte otázky alebo nejasnosti ohľadom prihlasovania, kontaktujte pána Jána Vyhnánka ( j.vyhnanek@gmail.com) alebo na tel. čísle: +421 903 062 239