Predkladanie žiadostí o spoluprácu pre rok 2021 je ovplyvnené nielen spoločenskou a pandemickou situáciou, ale aj novým smerovaním BKIS a nastavením transparentného poskytovania našich služieb. BKIS bude rozvíjať spolupráce a vstúpi do vzťahu ako spoluorganizátor podujatí a projektov s cieľom nastavenia vyvážených partnerstiev. Popri organizovaní vlastných podujatí a poskytovaní nefinančnej podpory občianskym iniciatívam, sa BKIS venuje vytváraniu spoluprác a partnerstiev, ktoré korešpondujú s jeho misiou stať sa koordinátorom mestskej kultúry a komunitného života.

Spolupráca v roku 2021

 • zasielanie žiadostí do 30. septembra 2021
 • pre každé podujatie je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť
 • žiadosť nemusí byť viazaná na konkrétne podujatie/projekt
 • BKIS vystupuje aj ako dodávateľ služieb a inventáru, ktoré nemusí mať v majetku
 • BKIS môže vstupovať do podujatia/projektu aj autorským vkladom

Cieľ

 • krátkodobé a dlhodobé spolupráce so subjektmi v oblasti kultúry
 • vytváranie podmienok pre zvýšenie dostupnosti a kvality kultúry – prístupnosť kultúry pre všetky sociálne a vekové skupiny obyvateľov
 • decentralizácia podujatí a projektov z centra mesta
 
Výhody spolupráce s BKIS: 
 • individuálny prístup ku každému partnerovi
 • možnosť uzavretia dlhodobého partnerstva
 • vyhodnocovanie na týždennej báze

Oblasti spolupráce: 

 • technická podpora podujatí
 • komunikačná a propagačná podpora
 • poskytnutie priestoru v správe BKIS
 • poskytnutie inventáru BKIS
 • produkčná podpora

Kto sa môže o spoluprácu s BKIS uchádzať?

 • všetci aktéri v oblasti kultúry, ktorí plánujú realizovať svoje podujatia alebo projekty na pôde hlavného mesta SR, napr. občianske združenia, mimovládne neziskové organizácie, nadácie, ale aj komerčné subjekty

Priebeh vyhodnotenia žiadostí o spoluprácu 

 • po prijatí a zaevidovaní vašej žiadosti vo forme vyplneného dotazníku bude žiadosť predložená na pravidelnú poradu riaditeľa a manažmentu BKIS, ktorá sa koná jedenkrát týždenne
 • na stretnutí budú vyhodnotené podklady na základe: (1) kvality projektu/podujatia, (2) prínosu pre verejnosť (obyvateľov hl. mesta) a (3) zrealizovateľnosti projektu/podujatia (interné kapacity)
 • manažment definuje základný rámec (plnenie BKIS) budúcej spolupráce
 • BKIS informuje žiadateľa písomne (e-mailom) o výsledku a oznámi ďalší postup

V prípade schválenia žiadosti o spoluprácu, BKIS uzavrie so žiadateľmi Zmluvu o spolupráci. Každá zmluva bude individualizovaná a postavená na vyváženom plnení.

Pokiaľ žiadosť o spoluprácu bude zamietnutá, a žiadateľ bude mať záujem o podporu zo strany BKIS aj naďalej, môže požiadať BKIS o komerčnú spoluprácu.

Kontakt

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na +421 911 160 060 (Ing. Katarína Švábyová), každý pracovný deň v čase medzi 9:00 a 15:00 hod, alebo e-mailom na bkis@bkis.sk