OZ PUNKT

Občianske združenie Punkt vzniklo v roku 2007 za u?c?elom propaga?cie a podpory vy?skumu v oblasti dizajnu, vy?tvarne?ho umenia, architektu?ry a urbanizmu. Postupne sme rozs?i?rili svoj za?mer na komplexnu? podporu rozvoja mesta na ro?znych u?rovniach: podpory komunitne?ho z?ivota a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvatel?ov s urba?nnym rozvojom, ako i zodpovedne?ho nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Rozsahom svojich aktivít sme sa stali jedinou neziskovou organizáciou svojho druhu na Slovensku.

Návrh participatívneho procesu a spolupráce o.z. Punkt pre BKIS

Hlavnou náplňou procesu je definovať problémy a potreby zapojených aktérov, s cieľom zjednotiť systém plánovania mestských podujatí a vytvoriť podmienky pre efektívnejšiu vnútornú komunikáciu a organizáciu.

V priestore Bratislavy operuje 17 mestských častí, čo znamená 17 rôzne nastavených procesov organizácie mestských podujatí. Absencia jednotnejšieho systému a pravidiel plánovania spôsobuje rôzne problémy všetkým zainteresovaným skupinám. V súčasnom stave BKIS identifikuje kolíziu v rôznych oblastiach, ako napríklad v spôsobe operovania organizátorov (potreba dlhodobého plánovania podujatí, potreba efektívnej komunikácie) oproti fungovaniu súčinných aktérov na strane mesta (neprehľadný a nejasný komunikačný systém a pravidlá, krátkodobé horizonty plánovania).

Na základe týchto pozorovaní BKIS vyvodzuje potrebu pomenovať problémy a rozhýbať proces, ktorý by mohol viesť k systémovým zmenám. BKIS hodnotí aktuálnu situáciu na Magistráte i v mestských častiach ako priaznivú pre otvorenie diskusie a podniknutie vhodných opatrení. V tomto momente je dôležité vytvoriť funkčný rámec pre zbieranie podnetov a pomenovanie základných problémov
zo strany aktérov, ich vyhodnocovanie a hľadanie riešení.

Cieľom procesu je preto zapojiť vhodne zvolenú vzorku aktérov, zastupujúcich všetky strany, formou facilitovaných stretnutí fokusových skupín. Tieto stretnutia vytvoria priestor pre hodnotenie doterajšej praxe a návrhy na vylepšenie vnútorných procesov. Účelom participatívneho procesu bude viesť konštruktívnu debatu, identifikovať problémy a potreby, vytvárať zápisy a na ich základe vyvodzovať závery pre ďalšie spracovanie.

Jedným z finálnych výsledkov na úrovni mestských procesov by mala byť deklarácia záujmu plánovať verejné podujatia v horizonte 2 rokov. Tento krok by sa následne preniesol do vytvorenia verejne prístupného online kalendára podujatí, ktorý umožní spoločnú koordináciu aktérov

Úspešne projekty

• Prvý manuál verejných priestorov v Bratislave
http://punkt.sk/project/zapajanie-verejnosti-do-planovania/

• Mickiewiczova ulica otvorená pre dialóg
http://punkt.sk/project/whatcity/

• Pilotný projekt manažmentu budov v Banskobystrickom kraji
https://www.bbsk.sk/gymnazium-sekier.aspx

• Nové trhové miesta v Bratislave
http://punkt.sk/project/dobry-trh/

• Ocenili nás za odpadové hospodárstvo
http://punkt.sk/project/zero-waste/

Prihláste sa na odber noviniek a dostávajte tie najaktuálnejšie informácie o dianí v Bratislave.