Predkladanie žiadostí o nefinančnú podporu pre rok 2021 je ovplyvnené nielen spoločenskou a pandemickou situáciou, ale aj novým smerovaním BKIS. V snahe zabezpečiť efektívny a transparentný proces výberu žiadateľov o nefinančnú podporu  sme vytvorili nový systém, ktorý korešponduje s hodnotovým nastavením našej organizácie.
V súlade s Programovým vyhlásením primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022, vytvoríme priaznivé podmienky pre kultúrne a komunitné aktivity občanov, ktoré pomáhajú vytvárať vzťah obyvateľov k mestu a prispievajú k rozvoju kvality života v meste, v podobe poskytnutia potrebného servisu, technického a materiálového zabezpečenia, či efektívnej komunikácie.

Nefinančná podpora v roku 2021

 • zasielanie žiadostí do 30. septembra 2021
 • pre každé podujatie je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť

BKIS na základe svojej zakladateľskej listiny vytvára rôzne typy podpory pre aktérov v oblasti kultúry a verejného života, ktorými podnecuje celoročný rozvoj spoločenského a kultúrneho života na celom území mesta Bratislavy. Popri organizovaní vlastných podujatí a vytváraní partnerstiev a spoluprác, spúšťa BKIS otvorenú výzvu (open call) pre nefinančnú podporu ako nový nástroj v portfóliu aktivít organizácie pre rok 2021.
Tento nový transparentný systém podávania žiadostí a ich vyhodnocovania prichádza v súlade s rozvojom BKIS a orientáciou na podporu aktivít odohrávajúcich sa v Bratislave, presadzujúcich hodnoty, ktoré sú BKIS blízke a riadi sa nimi vo svojom vlastnom fungovaní.

Cieľ 

 • podpora občianskych aktivít v oblasti kultúry a komunít na pôde hlavného mesta obsahujúce hodnoty, ktoré presadzuje BKIS vo svojom vlastnom fungovaní, ako tolerancia, solidarita, diverzita, inklúzia
 • vytváranie podmienok pre zvýšenie dostupnosti a kvality kultúry v meste – zameranie sa na vylúčené komunity, prístupnosť kultúry pre všetky sociálne a vekové skupiny obyvateľov
 • decentralizácia podujatí a projektov z centra mesta

Pre koho je výzva určená?

 • pre všetkých aktérov kultúry, ktorí plánujú realizovať svoje podujatia alebo projekty na pôde hlavného mesta (občianske združenia, mimovládne neziskové organizácie, nadácie, ale aj neformálne iniciatívy zastúpené občanom)

Možnosti nefinančnej podpory: 

 • technická podpora podujatia
 • komunikačná a propagačná podpora
 • poskytnutie priestoru v správe BKIS
 • poskytnutie inventáru BKIS

Kedy žiadosti vyhodnocujeme? 

 • žiadosti vyhodnocujeme 1x mesačne, vždy prvý týždeň v mesiaci
 • na vašu žiadosť odpovieme do 5 pracovných dní od zasadnutia a rozhodnutia hodnotiacej komisie

Kto žiadosti vyhodnocuje? 

Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorá je tvorená odborníkmi z oblasti kultúry:

 • 3 členovia manažmentu BKIS
 • 1 člen Rady BKIS (externý poradný orgán pozostávajúci z odborníkov kultúrnej, ekonomickej a environmentálnej sféry)
 • 1 zástupca Oddelenia kultúry hlavného mesta Bratislava

Kritériá hodnotenia 

Pre vyhodnocovanie projektov využívame nasledovné kritériá:

 • kvalita projektu – súlad s cieľmi výzvy, prepracovanosť projektu (max.15 bodov/hodnotiteľ)
 • realizovateľnosť projektu – jasný realizačný plán, zabezpečenie projektu zo strany žiadateľa, potreba nefinančnej podpory projektu (max. 10 bodov/hodnotiteľ)
 • ohlas podujatia a reputácia žiadateľa – odborný ohlas projektu, reputácia žiadateľa v danej oblasti kultúry (max. 5 bodov/hodnotiteľ)

Okrem uvedených kritérií hodnotenia vyhodnocuje komisia aj aktuálne protipandemické opatrenia a interné kapacity BKIS pre poskytnutie danej podpory.

Hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti spoločne na svojom zasadnutí. Každý hodnotiteľ priradí žiadostiam body podľa stanovených kritérií (max. 30 bodov/hodnotiteľ).
Na základe súčtu bodov sa vytvorí poradie projektov, ktoré určí preferenciu v prípade, ak kapacity BKIS neumožnia v danom období podporiť všetky prijaté žiadosti.
Našou snahou je podporiť maximum žiadostí. Ak žiadosť nezíska aspoň 50% bodov (75) súčtu všetkých hodnotení (max. 150 bodov), nebude podporená.

V prípade schválenia žiadosti BKIS uzavrie so žiadateľmi Zmluvu o poskytnutí nefinančnej podpory.
Najneskôr do 1 mesiaca po skončení podujatia alebo projektu je potrebné vypracovať a zaslať  záverečnú správu o realizácii.

BKIS si vyhradzuje právo ponúknuť žiadateľovi inú formu spolupráce namiesto nefinančnej podpory.
Zároveň si vyhradzuje možnosť poskytnúť iba časť požadovanej podpory s ohľadom na aktuálne interné kapacity.

Kontakt

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na +421 911 160 060 (Ing. Katarína Švábyová), každý pracovný deň v čase medzi 9:00 a 15:00 hod, alebo e-mailom na bkis@bkis.sk