Kurz sprievodcu cestovného ruchu

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko opäť otvára Kurz pre sprievodcov cestového ruchu, ktorý je špecializovaný na Bratislavu.

Kedy?                       

Od 14.9. do 9.5. 

 

Čo?

Tradičný sprievodcovský kurz vznikol pred viac ako 60 rokmi. Jeho začiatky sú späté s menami takých osobností ako boli napr. nestor bratislavských sprievodcov, legendárny Vladimír Plicka. Kurz odvtedy vychoval množstvo výborných sprievodcov. Jeho poslaním však nie je len poskytovať hlboké informácie o histórii a pamiatkach Bratislavy, ale v duchu Plickovho odkazu – vzbudiť i živý záujem a vytvoriť dôverný vzťah medzi sprievodcom a mestom, presahujúci hranice bežného povolania.

 

Ako?

Prednášky sa konajú v pravidelných týždenných intervaloch – v utorok a vo štvrtok od 17.00 do 19.00 hod. a prechádzky v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. Ich súčasťou sú exkurzie do kľúčových objektov (kostoly, galérie, múzeá atď.), ako aj autobusové prehliadky (napr. malokarpatský vínny okruh). Vyvrcholením kurzu sú záverečné skúšky a po ich úspešnom absolvovaní nasleduje slávnostné odovzdanie osvedčení v Primaciálnom paláci.

 

Kto?                          

Kurzom sprevádzajú renomovaní znalci a milovníci našej Bratislavy. Jeho garantkou je Viera Jančušková. Stály lektorský zbor tvoria aj Helena Navrátilová, Zsolt Lehel, Zuzana Tomčániová, Ján Vyhnánek a Dagmar Gubová. Významnou oporou kurzu sú ad hoc lektori, ktorí sú pozývaní na špecializované prednášky (napr. kustódka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Francová).

 

Koľko?

Cena kurzu je 550 €, pre študentov a seniorov 495 €. Cenu je možné uhradiť buď jednorázovo alebo v štyroch splátkach.

 

Výsledok

Úspešný absolvent kurzu sa stane špecialistom na históriu a pamiatky Bratislavy. Svoju činnosť však nemusí obmedziť len na naše hlavné mesto, pretože nadobudne osvedčenie sprievodcu s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

Chcete sa prihlásiť?

Je to jednoduché! Stiahnite si prihlášku a vyplnenú ju pošlite na kurz@bkis.sk alebo j.vyhnanek@bkis.sk.