Bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti so šírením pandémie COVID 19 v záujme bezpečnosti verejných kultúrnych podujatí organizovaných BKIS

vypracované v zmysle Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 9.9.2020 a Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa 12.9.2020  s účinnosťou od 14.9.2020 (ďalej len „opatrenia“)

Náročná spoločenská situácia v súvislosti s pandémiou vedie k novým stratégiám organizovania kultúrnych podujatí. Situáciu neustále monitorujeme, sme v intenzívnom kontakte s krízovým štábom hlavného mesta SR Bratislavy a hygienikom. Realizáciu podujatí operatívne prispôsobujeme aktuálnym opatreniam Úradu verejného zdravotníctva SR
a odporučeniam Magistrátu hl. mesta SR.
Naším hlavným cieľom je bezpečnosť návštevníkov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE PODUJATIA V DPOH
Kapacita:
 • hľadisko v divadelnej sále = priestor s výlučným sedením pre divákov
 • kapacita: maximálne 200 divákov
 • šachovnicové sedenie – s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  usádzame divákov tak, že medzi obsadenými miestami ostanú vždy dve miesta neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel v radoch alternujeme
 • ozonizácia priestorov: pravidelná plošná dezinfekcia priestorov
 • bufet mimo prevádzky
 • dezinfekcia priestoru počas predstavenia (kľučky, dvere)
 • produkčný a prevádzkový personál nosí počas podujatí rúška a rukavice.

 

Vstup divákov do divadla:
 • meranie teploty
 • dezinfekcia rúk
 • kontrola rúšok a pripravené náhradné rúška
 • dohľadateľnosť divákov – súhlas a zber osobných údajov v záujme ochrany verejného zdravia
 • uvádzačky aktívne smerujú divákov do sály bez zhromažďovania sa vo foyer
 • dozor uvádzačiek v sále na dodržanie sedenia a rúšok
 • skrátená prestávka v rámci predstavenia, len na využitie toalety

 

Backstage (umelci, technický personál):
 • meranie teploty
 • dezinfekcia rúk
 • podpisovanie prehlásenia o bezinfekčnosti hercami

 

Pokladňa:
 • dezinfekcia rúk
 • nasadené rúška
 • dohľadateľnosť divákov – súhlas a zber osobných údajov v záujme ochrany verejného zdravia
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE PODUJATIA V EXTERIÉRI

Kapacita:

 •  maximálne 1000 divákov
 •  vyhradenie priestoru a jeho vyčlenenie zábranami,
 •  označenie vstupu a výstupu, prípadne vyznačenie viacerých sektorov v rámci areálu
 •  regulovaný vstup divákov do priestoru – počítanie návštevníkov pri vstupe, v jednom sektore nesmie byť viac ako 100 osôb, na jedného človeka musí pripadať minimálne 5 m2 plochy priestoru,
 •  dodržiavanie rozostupov medzi divákmi – sedenie

Vstup a výstup:

 •  info-tabule o opatreniach
 •  dezinfekčné stojany
 •  meranie teploty
 •  kontrola rúšok + poskytovanie náhradných rúšok
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE PODUJATIA V  PRIESTOROCH KLARISKY

Kapacita:

 • maximálne 90 divákov (v prípade výlučne sediacich divákov), v prípade organizovania napr. výstavy bez sedenia, musí byť na jedného človeka minimálne 10 m2 plochy priestoru, tomu prináležiaci počet divákov dostane vstupenku na podujatie.
 • produkčný a prevádzkový personál nosí počas podujatí rúška a rukavice

 

Vstup:

 • meranie teploty
 • dezinfekcia rúk
 • kontrola rúšok a pripravené náhradné rúška
 • súhlas a zber osobných údajov v záujme ochrany verejného zdravia

 

Backstage (umelci, technický personál):

 • Meranie teploty
 • Dezinfekcia rúk
 • Podpisovanie prehlásenia o bezinfekčnosti hercami
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE BKIS NA ŽIDOVSKEJ 1
 • Ozonizácia priestorov: pravidelná plošná dezinfekcia priestorov

 • Vstup:
  • meranie teploty
  • dezinfekcia rúk
  • kontrola rúšok a pripravené náhradné rúška
  • prijímanie návštev vo foyer budovy
 • Zamestnávateľ môže v aktuálnej situácii v záujme ochrany zdravia ostatných zamestnancov ustanoviť povinnosť zamestnanca, spolupracujúceho, účinkujúceho oznamovať svoj pobyt v rizikovej oblasti, prípadne iné skutočnosti, ktoré sú relevantné pre ochranu zdravia.

 

 • V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca budú v BKIS izolované a otestované všetky ostatné osoby, ktoré prišli s chorým zamestnancom do kontaktu. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dezinfikované.
FILOZOFIA PODUJATÍ 
 • Využívanie interného tímu BKIS ( produkčný, technický a prevádzkový personál)
 • Dramaturgia postavená na malých formátoch a komorných podujatiach
 • Intenzívna komunikácia obmedzení + bezpečnostných opatrení verejnosti cez komunikačné kanály BKIS
 • Pojazdné scény / Flexibilita scén 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V PRÍPADE SPOLUORGANIZOVANIA PODUJATÍ

 

BKIS organizuje interiérové kultúrne podujatia (v priestoroch DPOH a kostola „Klarisky“) a exteriérové podujatia. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel pri organizovaní podujatí, ktoré sa konajú s podporou alebo v spolupráci s BKIS má hlavný organizátor podujatia.  Úprava práv a povinností zmluvných strán pri organizovaní podujatí je obsiahnutá v zmluvách o spolupráci, ktoré s organizátormi podujatí BKIS uzatvára.

Prihláste sa na odber noviniek a dostávajte tie najaktuálnejšie informácie o dianí v Bratislave.