Fakturačné údaje

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1, 815 15 Bratislava

IČO: 30 794 544
DIČ: 2021795358
IČ DPH: SK 2021795358

Číslo účtu:

IBAN:  SK0809000000005028001067
SWIFT (BIC):  GIBASKBX