Výzva na predloženie ponuky na Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Oznam
Oznamujeme Vám, že upravujeme lehotu na otváranie ponúk v súťaži 
na Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok, ktorá je uvedená v bode 12 výzvy na predloženie ponuky uverejnenej na tejto internetovej stránke takto:
12.Otváranie ponúk:
a/ Dňa 18. 11. 2009 o 14.00 hod.
b/ miesto : v sídle obstarávateľa, posch. č. 1, zasadačka č. 28.
V Bratislave dňa 11.11.2009
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ

 

Výzva
na predloženie ponuky na Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v rámci nadlimitnej zákazky realizovanej postupom s výzvou na predloženie ponuky podľa § 25 a § 99 a nasl. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

1

Nábr. arm.gen. L. Svobodu č. 3

815 15 Bratislava

2

Štatutárny orgán

Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ

3

Telefón:

+421 (2) 59103100

Fax:

+421 (2)59103103

4

IČO:

307 94 544      

DIČ:

2021795358

5

Bankové spojenie:

OTP banka

Číslo účtu: 7367403/5200                                  

6

Zodpovedná osoba za technickú špecifikáciu predmetu zákazky

Anna Vargová

vedúca ekonomického úseku

7

Tel.:

+421 (2) 59103171

Fax:

+421 (2) 59103103

8

Elektronická pošta (email):

m.stamm@bkis.sk

Internetová adresa (URL):

www.bkis.sk

9

Kontaktná osoba na

 

§  preberanie žiadosti o poskytnutie SP

§  poskytovanie SP

Oľga Kĺbiková - sekretariát

 posch. č. 1

dv. č. 38

10

Tel.:

+421 (2) 59103100

Fax:

+421 (2)59103103

11

Elektronická pošta (email):

sekretariat@bkis.sk

Internetová adresa (URL):

www.bkis.sk

12

Kontaktná osoba na

 

§  preberanie žiadostí o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predloženie ponuky a v SP

        v elektronickej forme

·    posielanie vysvetlenia
v elektronickej forme

Oľga Kĺbiková - sekretariát

 

posch. č. 1

dv. č. 38

 

 

13

Tel.:

+421 (2) 59103100

Fax:

+421 (2)59103103

14

Elektronická pošta (email):

sekretariat@bkis.sk

Internetová adresa (URL):

www.bkis.sk

15

Kontaktná osoba na

 

preberanie ponúk

Oľga Kĺbiková - sekretariát

posch. č. 1

dv. č. 38

16

Tel.:

+421 (2) 59103100

Fax:

+421 (2)59103103

17

Elektronická pošta (email):

sekretariat@bkis.sk

Internetová adresa (URL):

www.bkis.sk


4.     Miesto a lehota  dodania predmetu zákazky:
4.1 
Miesto : 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Nábr. arm.gen. L. Svobodu č. 3

Nábr. arm.gen. L. Svobodu č. 3

Zodpovedná osoba za prebranie predmetu zákazky

Anna Vargová

vedúca ekonomického úseku

4.2 Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Najneskôr do 3 kalendárnych dní od prevzatia objednávky.
5.  Klasifikácia predmetu zákazky
5.1 Z prílohy č. 3 z zák. č. 25/2006 Z.z. – NEPRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória služby : 17
Spoločný slovník obstarávania:
55300000-3         Reštauračné služby a podávanie jedál

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. na jeho časti
   Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania
7.  Variantné riešenie sa neumožňuje.
8.  Jazyk ponuky

8.1  Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
8.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka. Platí to aj v prípade uchádzačov z Českej republiky. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
9.  Poskytovanie súťažných podkladov a vysvetľovanie:
9.1 Záujemca o účasť vo verejnom obstarávaní bude požadovať poskytnutie súťažných podkladov od 2.11.2009 do 9. 11. 2009.
9.2  Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky,  resp. osobne.
9.3  Obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia   žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených  vo výzve na predloženie ponuky a  v súťažných podkladoch   posielali elektronicky.
9.4 .Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predloženie ponuky  a v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v elektronickej forme  najneskôr do 10.11. 2009.  Od obstarávateľa sa vyžaduje, aby v elektronickej podobe potvrdil záujemcovi prevzatie žiadosti o vysvetlenie.
9.5  Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu obstarávateľ oznámi elektronicky bezodkladne najneskôr však 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, teda do 13. 11. 2009, všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.
9.6 Od záujemcov sa vyžaduje, aby potvrdili elektronicky prevzatie vysvetlenia dopytu.
9.2.4 Kontaktná osoba na žiadosť o účasť a žiadosť o vysvetlenie je:

Oľga Kĺbiková – sekretariát, posch. č. 1, dv. č. 38

Tel.: +421 (2) 59103100

Fax: +421 (2)59103103

Elektronická pošta (email): sekretariat@bkis.sk

Internetová adresa (URL):www.bkis.s
 

10. Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.

11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

    a/ dňa 18. 11. 2009 o 9.00 hod.
    b/ doručenie poštou/osobne na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy
    c/  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

12. Otváranie ponúk:
    a/ Dňa 18. 11. 2009 o 14.00 hod.
    b/ v sídle obstarávateľa, posch. č. 1, zasadačka č. 28.

13. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v € v lehote splatnosti 21 kalendárnych dní. Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.

14. Podmienky účasti uchádzačov :
14.1 Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. :
a) je oprávnený dodať predmet tejto podprahovej zákazky,
14.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 predložením nasledovných dokladov, ktoré budú vyhotovené ako originály, resp. úradne overené kópie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
14.2.1   Aktuálny doklad o oprávnení podnikať:

  • výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ a príspevková organizácia – podnikateľ),
  • výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaná v obchodnom registri

14.3 Doklady uvedené pod bodom 14.2   môže uchádzač nahradiť úradne overenou kópiou platného Potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z., ak je v ňom zapísaný

15. Predloženie dokladov požadovaných v bode 14 tejto výzvy je podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní.

16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Por.č.

Kritérium

poradie

1.

Najnižšia odmena uvedená v % z nominálnej hodnoty prevzatých stravovacích poukážok

 

 

Najnižšia odmena: nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia odmena pre komisionára uvedená v % z nominálnej hodnoty prevzatých stravovacích poukážok , komisia na vyhodnotenie ponúk bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej odmene bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
V prípade, že viac ponúk sa umiestni na úspešnom mieste – 1. poradie, resp., že úspešnými uchádzačmi budú viacerí uchádzači, obstarávateľ uzavrie zmluvu so všetkými úspešnými uchádzačmi za podmienok uvedených v návrhu komisionárskej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

17. Uplynutie lehoty viazanosti:
Dňa 15. 12.  2009

18. Uzavretie zmluvy
Obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, resp uchádzačmi najneskôr v lehote viazanosti ponúk a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli.

V Bratislave dňa 2. 11. 2009