OZNAM

V Bratislave, dňa 10. 01. 2011

 

1.  V podprahovej zákazke na obstaranie služby „Pomocné služby pri realizácii verejných kultúrnych podujatí", ktorá bola zverejnená na webovej stránke Bratislavského kultúrneho a informačného strediska,

Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava
bol úspešný tento uchádzač:

Stage Hands s.r.o.,
Bulíkova 1, 851 04 Bratislava,
IČO: 44 690 363
Kontaktné telefónne číslo: +421 905 879 089
Číslo faxu: 0
E-mail: martin.lenobel@gmail.com
Obchodný register: OS Bratislava 1 oddiel Sro, č. zápisu: vložka 57623/B

s ktorým bola dňa 21.12.2010 uzavretá Zmluva na poskytnutie služieb spojených s realizáciou verejných kultúrnych podujatí (pomocné služby) uzavretá podľa § 3  zákona č. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka na obdobie jedného roka alebo do vyčerpania finančného limitu pre podprahovú zákazku a to do 60 tis. EUR bez DPH. Súťažné podklady boli poskytnuté piatim uchádzačom z toho dvaja sa prihlásili o poskytnutie súťažných podkladov na základe uverejnenej výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa a len jeden uchádzač predložil svoju ponuku.
 
2.   V podprahovej zákazke  na predmet obstarávania: Prenájom osvetľovacej, zvukovej a prezentačnej techniky pre potreby Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktorá bola zverejnená na webovej stránke Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava od 8.11.2010 nebola uzavretá žiadna zmluva, nakoľko verejný obstarávateľ nedostal žiadnu ponuku hoci výzvu na predloženie ponuky poslal trom záujemcom schopným dodať predmet zákazky
a uverejnil výzvy v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z.

3.   V podprahovej zákazke  na predmet obstarávania: na Tlač propagačných publikácií ktorá bola zverejnená na webovej stránke Bratislavského kultúrneho 
a informačného strediska, Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 
od 23.11.2010 nebola uzavretá žiadna zmluva. Verejný obstarávateľ dostal 2 ponuky (výzvu na predloženie ponuky poslal trom záujemcom schopným dodať predmet zákazky a ďalší piati si prevzali súťažné podklady na základe výzvy na predloženie ponuky zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa). Jeden uchádzač bol vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti a ponuka druhého uchádzača bola pre verejného obstarávateľa neprijateľná, nakoľko ponúknuté ceny  za umelecký plagát, Hypecube a City light boli zo strany uchádzača niekoľkonásobne vyššie ako uhrádzal verejný obstarávateľ doteraz.