Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosť o informácie

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej BKIS musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.


BKIS je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.
V prípade sťažností, návrhov, podnetov, alebo iných podaní smerujúcich k BKIS je lehota na vybavenie do 30 pracovných dní. Aj túto lehotu je možné predĺžiť na 60 pracovných dní, ak si podanie vyžiada spoluprácu s inými orgánmi, fyzickými alebo právnickými osobami. Aj v tomto prípade je žiadateľ písomne upovedomený o predĺžení lehoty vybavenia jeho podania.

O všetkých žiadostiach, sťažnostiach, návrhoch alebo iných podaniach vedie BKIS centrálnu evidenciu.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE, SŤAŽNOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ:

E-MAILOM
bkis@bkis.sk

POŠTOU
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava

OSOBNE
v pracovných dňoch od 9.00 do 15.30 hod.

TELEFONICKY
(02) 33 04 61 42 
v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30 hod.
 

NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. 

O odvolaní rozhoduje riaditeľ BKIS. Odvolanie je možné podať písomne na adrese:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií možno preskúmať v súdnom konaní.

Odvolanie musí obsahovať:

  • rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
  • kto ho podáva.

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.
Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je organizáciou zriadenou mestom, preto koná a rozhoduje v zmysle všetkých právnych predpisov.

Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k BKIS upravuje najmä zák. č. 40/1964 Zb.- občiansky zákonník a zák. č. 513/1991 Zb.- obchodný zákonník.