Ochrana osobných údajov

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov v zmysle ust. § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1.

RIGORE s.r.o., sídlo: Na Barinách 2702/8, Lieskovec 962 21, SR; IČO: 47 440 490; obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25071/S

2.

Ing. Silvia Chudá, miesto podnikania: Bučianska 6582/7, Trnava 917 01, SR; IČO: 43 686 460; zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava, číslo živnostenského registra: 250-24314

3.

Ing. Milan Nosál, miesto podnikania: Bottova 1313/5, Hlohovec 92001, SR; IČO: 45 661 391; zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava, číslo živnostenského registra: 250-29623

4.

PhDr. Eva Trúchla - E.T., miesto podnikania: Grosslingova 9, Bratislava 811 09, SR; IČO: 30404053; zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 101-14565

5.

Ing. Viera Jančušková, miesto podnikania: Dobrovičova 7, Bratislava 811 02, SR; IČO: 32076452; zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 101-8823

6.

MISTRÁL HS, s.r.o., sídlo: Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, SR; IČO: 35 718 013; obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 14683/B

7. JAY Production, s.r.o., sídlo: Odeská 8, Bratislava 821 06, SR, IČO: 36 617 971; obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41381/B

BKIS si týmto dovoľuje upozorniť návštevníkov kultúrnych podujatí, že počas ich účasti na podujatiach organizovaných BKIS 

(resp. bezprostredne pred alebo po podujatí) môže dôjsť zo strany BKIS k zachyteniu ich podobizne na obrazový, zvukový a/ alebo obrazovo-zvukový

záznam (ďalej len „záznam“) z podujatia. Takto vyhotovený záznam môže byť použitý BKIS za účelom propagácie BKIS a/alebo príslušného podujatia.

V prípade akýchkoľvek otázok/ dopytov týkajúcich sa hromadných fotografií z podujatí BKIS kontaktujte prosím marketing@bkis.sk